บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดตรังนายเจษฎากร โลหรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562326
182การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัดน.ส.วิสุทธิตา สอนไววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563293
183การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถโดยสารของประชากรในเขตสาทรนฤชา ทองรองวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564480
184การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดนครราชสีมาน.ส.พิมลรัตน์ พรหมพะเนาว์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563342
185การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ในจังหวัดอำนาจเจริญชวินติรัฐ ธนเกียรติโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563280
186การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุโขทัยนางสาวนพรัตน์ สอนง่ายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563219
187การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า OTOP ผ้าไหมปักธงชัยของประชากร จังหวัดนครราชสีมานายเสน่ห์ ซุยโพธิ์น้อยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561835
188การศึกษาปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควันยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชอาทิตยา ไกรนราวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563256
189การศึกษาปัญหาภาษีอากร จากข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรนางสาวรุ่งทิพย์ ไหลรัตนกุลวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611172
190การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงธัณเทพ จารุธรรมรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564370
191การศึกษาพฤติกรรมการซื้อตุ๊กตามือสองของผู้บริโภคนางสาวประภัสรา ปานแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563286
192การศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดสงขลานางสาววิมลพรรณ แซ่ลิ่มวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563215
193การศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครธัญรักษ์ สีสมุทรวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565207
194การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนางสาวมาทินี ขุนศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563368
195การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมโชค เกษรบัววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563248
196การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หลังเกิดโรคระบาดโควิด-19สุภารัตน์ ณัฐคุณานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563247
197การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ หลังเกิดโรคระบาดโควิด-19พิชชานันท์ ภมรานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563267
198การศึกษารายงานความยั่งยืนที่ส่งผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางสาวชุติมา นาคงามวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561809
199การศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท บีซี คอนเนคชั่น จำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวจรรยา กองสุกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561390
200การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ฮาราชู ประเทศไทย จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีนายสุขสำราญ ศรีเพ็ญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561428