บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ Application A-mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรังนางสาวปิยะรัตน์ ทิมช่อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562242
102การยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวอัสย์นาภัสร์ สุวรรณโณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561226
103การยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้ใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563141
104การยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ Internet Banking กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภนิดา พุฒศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563144
105การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ภัคกมล ใจมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563149
106การยอมรับและทัศนคติในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวโสภา ห้วยหงษ์ทองวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561446
107การยอมรับโรงไฟฟ้าชีวมวลของประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุงนายอภิมุข อินทรวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562173
108การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน ที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย โปรแกรมสำเร็จรูปทางการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เค พลัส (K PLUS) ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวพีรฎา สุดแสวงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561228
109การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ธนาคารกสิกรไทย ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Z ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นายเอกลักษณ์ กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562233
110การรับรู้คุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักพื้นบ้านของผู้บริโภค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563118
111การรับรู้คุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักพื้นบ้านของผู้บริโภค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563104
112การรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความเชื่อมั่นในระบบเวิร์คเพลส (WORK PLACE) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดกรณิศ รงค์จันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563104
113การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาพะยอมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังนางสาวพิทยารัตน์ ขาวดีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562257
114การรับรู้ภาพลักษณ์โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวชนิตา ชะฎาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562188
115การรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ธีรพงศ์ เรือนสติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563145
116การรับรู้และทัศนคติที่พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประดิภา ช่วยเจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563108
117การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อความพร้อมรับมือในการเข้ามาแทนที่ของปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มจักรกลอัตโนมัติ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวเพ็ญพรรณ วันเพ็ญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561474
118การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดของนักกีฬา โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานีนางสาวอรอุมา เดชอรัญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562322
119การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชน ในตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุธิดา เกษมวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561386
120การรับรู้โรคข้อเข่าเสื่อมในวัยทำงานและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวกัญจน์ณิชา ทีปรักษพัญนิธิศวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561292