บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของ บริษัทเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (otteri wash and dry) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครว่าที่ร.ต.หญิงลออรัตน์ สุขสุแพทย์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611329
182ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเสือหมอบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนายประวีณ ปาติยเสวีวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561372
183ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าระดับ Counter Brand ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวกิตติมา เวชมงคลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561615
184ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันความงามตรัยญาโรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวพรรณราย ฮมภิรมย์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561418
185ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแอพพลิเคชั่น (Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวอัญชลี จักกุรัตน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561396
186อิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าออนไลน์ของวัยรุ่นผู้หญิงนางสาววิจิตรา ดีจันดาวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561617
187ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน)นางสาวกาญจนา เชียรเดชวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561478
188ปัจจัยที่มีอิทธิพลการตัดสินใจการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตรกรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีนางสาวธิดารัตน์ รัตนกำเนิดวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561409
189การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (Fire Dwelling House Insurance) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวราชาวลี รุ่งโรจน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561483
190ปัจจัยวิถีชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวกฤตพร เมฆแมนวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561980
191เพื่อศึกษาความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวภัทราวรรณ อินทวงศ์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561309
192งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อแพคเกจเกมออนไลน์นายวิชชา อุ่มบางตลาดวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601459
193ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครกมลชนก เกตุรักษาวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)256576
194ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวสำเร็จรูป ชนิดเม็ดของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานีเอมอร หมั่นเขตกรณ์วิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565101
195ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้าน BRANGUS by BLUEGOLD สาขารามอินทรากมลชนก พิลาศพูนผลวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)256553
196ปัจจัยด้านการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุดารัตน์ ประสงค์สุดวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561443
197ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๕ เรื่อง รายได้จากสัญญากับลูกค้าที่มีต่อผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวศุภิสรา สมแสงวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561454
198ปัญหาและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครนางสาวจรรยา กาญประชุมวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561428
199ประสิทธิภาพของผู้ทำบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุค ๔.๐ ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุภาริตา แต้มมาลาวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561433
200ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือในการสอบบัญชีและความสำเร็จในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งแก้ววิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561570