บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321การรับรู้ภาพลักษณ์โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวชนิตา ชะฎาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562260
322ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวผกาภรณ์ บัวเขียววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563227
323ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวสรัญญา เทือกธรรมมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561340
324ความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นางสาวธัญนันท์ ทองกลางวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562318
325การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ต ระดับ 3 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนันทิตา หวังสวาสดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563355
326"ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงราย"นางสาวสุภัทรา ใจกล้าวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561414
327การับรู้คุณค่าตราสินค้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นายคมสัน ร่มแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562331
328ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มร้านคาเฟ่อเมซอนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวเกษศิรินทร์ ทองเสนอวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563255
329"ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย กรณีศึกษา พนักงานพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์"นายอดิศักดิ์ ศรแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561784
330ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านรักไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม Generation Yนางสาวเรณู วงศ์คำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562231
331ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในโรงแรมฮาลาล ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายฤชานนท์ หมัดอะหินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563265
332"ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"นางวิราวรรณ ไพฑูรย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561470
333การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ธนาคารกสิกรไทย ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Z ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นายเอกลักษณ์ กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562335
334ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญโอเตอร์ริ ในจังหวัดสงขลานายกนก ศิริพรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563197
335"ปัจจัยการตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน"นางสาวศศิธร ชนไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561410
336ความจงรักภักดีของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ที่มีต่อร้านไม้ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่นางสาวประถมาภรณ์ เวียงนาควิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562346
337ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวเสาวณีย์ แก้วพลอยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563229
338"การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา"นางสาวธนิดา อัศวโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา25611908
339แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวรัตนา เกิดอ้ายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562344
340การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลนายธนา พิพัฒน์วิศาลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563263