บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ที่มีประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่คนึงนุช สุริยะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564226
102การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตจังหวัดนนทบุรีพรทิพย์ บ่างแสงนุรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564192
103ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Freight Forwarder) กรณีศึกษา : Bollore Logistics CO.,LTD.ชวัลวิทย์ อินทรศักดิ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564159
104การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการรถยนต์มาสด้า สาขาในเขตกรุงเทพมหานครอานนท์ ธิลาววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564201
105ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ Lazada Shopee ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการนงลักษณ์ เอี่ยมลึกวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564260
106ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรณัฐรียา หงษ์ไทยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564188
107การสำรวจปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ Smart Phone ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงปิยวรรณ พร้อมลาภวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564264
108การสำรวจสภาพปัญหาการทำงานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนตรนภิศ พหลยุทธวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564214
109การสำรวจคุณภาพบริการอิเล๊กทรอนิกส์และความพึงพอใจที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้ใช้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติขนาดเล็กของทรู ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนพพร มณีพันธ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564217
110การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถโดยสารของประชากรในเขตสาทรนฤชา ทองรองวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564190
111การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงธัณเทพ จารุธรรมรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564194
112การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์การซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล ของกองซ่อมบำรุง สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสุริยพงศ์ กิจกุลธนันต์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564298
113ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธีธัช ชินวงศ์อมรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564307
114การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ รายกลางในเขตนครหลวง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)วนิดา แซ่อึ้งวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564249
115การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลฌาณัฐศา จิรากุลพัชรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564554
116ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุเทพมหานครนายอภิวัฒน์ มานะจิตต์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561421
117ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ True Wallet ของผู้บริโภคในเขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณัฐสรัญ สิทธิธรรมวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561327
118การศึกษาทัศนคติต่อการเลือกใช้ยารักษาโรคแผนโบราณกับแผนปัจจุบัน กรณีศึกษาผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในตำบลวัดชลอ จังหวัดนนทบุรีนางสาวศิริภัทรา ท้วมแสงวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561341
119ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากนางสาวดารารัตน์ คำทองวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561462
120ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทไอที (ซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์)นายธีร์ธวัช เตชวิทิตกุลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561472