บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ศึกษารูปแบบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลานายพีรพงศ์ แก้วนุกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563165
162แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายกอเฉ็ม เตาวะโตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561385
163ความพึงพอใจของผู้ถือกรมธรรม์ที่มีต่อการให้บริการของตัวแทนขาย ในสำนักงานอลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรีนางสาวธิดาวรรณ ศรีบัวลาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562254
164ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัทโอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลานาย อรรถวุฒิ โลหกาญจน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563282
165การพัฒนาธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อนพัฒนา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสนางสาวฐิตานันท์ ศิริสุริยภักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561542
166การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่ทำการปกครอง จังหวัดสระแก้วนางสาวเบญจพร สงไพรสนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562507
167ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาวพัชรินทร์ สังข์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563175
168การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลานางสาวสุรัสวดี พรมประกอบวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561331
169การศึกษารูปแบบธุรกิจร้านอาหารชาบู ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีนางสาววิไลวรรณ พันธุ์ศิริวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562296
170ศึกษารูปแบบแรงจููงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง จังหวัดสงขลาร้อยตำรวจเอกศิลา ทวีพัฒนะพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563169
171การจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวประดับพร เจริญวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561322
172พฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ GI สังคโลกสุโขทัย ของผู้บริโภคชาวไทยนางสาวสมหมาย จิตรบรรจงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562386
173ศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ของเจ้าของกิจการนางสาว กัญญาลักษณ์ ซื่อประเสริฐกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563187
174กลยุทธ์การตลาด ๔.๐ เพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนทะเลสาบลำปำ จังหวัดพัทลุง ให้เติบโตและยั่งยืนนายกฤชนนท์ เดชะพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561365
175ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนางสาวกัญจิรา เคียงคู่วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562319
176ศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำแข็งหลอดอนามัยของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัท นราเพชรมั่นคง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนางสาวมีนรญาณ์ พรหมเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563223
177การรับรู้โรคข้อเข่าเสื่อมในวัยทำงานและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวกัญจน์ณิชา ทีปรักษพัญนิธิศวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561358
178พฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสด Facebook Live ของผู้บริโภค อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยนางสาวอำภา คมสันต์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562456
179ศึกษารูปแบบการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาศาลจังหวัดภูเก็ตว่าที่ ร.ต.(ญ) ศกลวรรณ รัตนสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563185
180พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทลุง จังหวัดพัทลุงนางสาวศรัณย์ภัทร จงใจวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561293