บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของคนทำงานใน Generation Yธนพร กงแก้ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565225
162ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านราคาเดียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครวุฒิชัย สารยศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565116
163ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานรายวันบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครนพกานต์ ชัยมาลาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565153
164ปัจจัยแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของประชากร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครศุภกานต์ บัวทองคำวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565138
165ทัศนคติที่ข้าราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการทำงานในระบบราชการพิมลมาศ คำย้อยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565152
166ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกนกพร เดชวัฒนานันท์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565197
167การจัดการห่วงโซ่อุปทานของพลอยอัญมณีในไทย หลังสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-19พิมพ์นารา สมศักดิ์ขจรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565229
168ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดราชบุรีจามิกร พรมจันทาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565124
169ความพึงพอใจของลูกค้าประกันวินาศภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ลูกค้าจากทุกช่องทางขาย สำนักงานใหญ่ดลปกรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565107
170แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลางณัฐพล สุวรรณเทศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
171แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีศึกษา : ส่วนกลางและกองงานวิทยาเขตบางนาเกวลิน เวชวิสัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565105
172ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ในระบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพศราวุฒิ มิลินทวิจิตรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256596
173ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ขสมก. กรณีศึกษา : จุดรับส่งผู้โดยสารรถสาธารณะประจำทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปณิธิ ดาเลิศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565148
174แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3สิรดนัย บุญรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565138
175ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานจากบ้าน (WFH) ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier1 อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราธนภัทร พิมพ์พรรณชาติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
176ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1ทิพย์วรรณ จันทร์ตุ่นวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565204
177การบริหารจัดการองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ (ประเภทช่วงล่าง) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราอรทัย พุทธรักษาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565304
178ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนางสาวพรชนก ชุ่มอินทจักรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561353
179ปัจจัยด้านความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนางสาวรัชนก เต่จ๊ะยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561365
180ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรภาครัฐในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนางสาวพรทิวา ไชยพนัสวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561305