บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ จังหวัดนครราชสีมาวาสนา หอมกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563230
182คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จำกัดน.ส.ตัสนีม นุรุดิลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563230
183พฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยการซื้อสินค้าบริโภคหลังการแพร่ระบาดของโควิท 19นางสาวจุฑาทิพย์ ขุนทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563230
184ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนกรีตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจังหวัดอำนาจเจริญวรัดดา ชัยอมฤตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563231
185ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่ม Gen Y ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รพีพัฒน์ สิงห์แก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563231
186ศึกษาความต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคในการเลือกใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาคส่วนภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครสวรรค์)นายเมธาวิน เขียวแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562231
187แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลานางสาวแกมกานต์ พิทักษ์ธรรมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563231
188ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อซอสผัดอเนกประสงค์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดารารัตน์ พวงจักรวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565232
189ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรเลือกใช้ตราสินค้าปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวในเขตอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาปิยวัฒน์ วงศ์ศรีสถาพรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563232
190ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐพนิดา อิ่มพรมราชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563232
191ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาทิตยา ติวงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563232
192ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมในเขตภาคเหนือตอนล่างนางสาวอัจฉรา อิ่มอ่วมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563232
193ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่บ้านในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายพิชิต ท่องศิริกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563233
194ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563233
195ทัศนคติของประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป “เป๋าตังค์” ที่มีประสิทธิผลในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาดิถินันท์ธร ธูปเทียนทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563233
196แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีนางสาวปวีณา บุญศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563233
197ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครนางเครือวัลย์ จันต๊ะมณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562234
198ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของพนักงานบริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)วราพร หอมอ่อนวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565234
199ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกสิกรไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุงนางสาวศุภัคกุณ ชัยฤทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563234
200ทัศนคติที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมากมลชนก ทองบัวศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563234