บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
361ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัด ของผู้ประกอบการในโครงการกาแลไนท์บาซาร์ ย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่นางนพวรรณ คล้ายทิพย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562267
362การศึกษาแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สิบโทวีระพันธ์ อุ่นแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563267
363ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการซื้อทองคำรูปพรรณ ๙๖.๕% ของผู้บริโภคในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในจังหวัดตรังนางสาวทักษพร สมมุ่งวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562267
364กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของประชากรในจังหวัดสกลนครปรานระพี วงศ์เครือสอนวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565268
365อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดเชียงรายนางสาววรารัตน์ จงตรองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561268
366ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง แทน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมานันทกา สุจริยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563268
367ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นสั่งซื้ออาหารออนไลน์ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพรพิมล พิพิธกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563268
368ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของเทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวสิริมา   เกื้อมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561268
369ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จำกัดนายอนวัช ไชยสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562268
370พฤติกรรมการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวสุภัทราวดี  ชุมศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561268
371แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่นางชนิตา ชมเมืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562269
372อิทธิพลของความเครียดในที่ทำงานต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวชนิดา เภทพ่อค้าวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561269
373ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้(Shopee)ในจังหวัดนครราชสีมาสุชาวดี ศรีวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563269
374โลจิสติกส์การท่องเที่ยวด้านการไหลทางกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง มาท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายธนพัฒ นะคะจัดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563270
375ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคลำพูนนางสุกัญญา งาต้นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562270
376การศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารณฐา เชษฐวงกรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563270
377ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขาจังหวัดนครราชสีมาปุณยวีร์ เลิศสุรีภัสร์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564270
378ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ใช้บริการในจังหวัดสงขลานางสาวกชกร กางธนทรัพย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561270
379ความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟคานหลาว ฮิลล์นางสาวจิรฐา แก้วพิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563271
380แนวทางป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕นางสาวเก็จจันทร์ หนูแท้วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561271