บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์มารีโนเวทของคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครสุภกิจ บัวใจบุญวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565187
62ทัศนะคติที่มี่ต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสวัสดิพงษ์ วัฒนไทยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563187
63การศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลกนางสาวจีรภา โพธิ์ย้อยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563187
64ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลนครินทร์น.ส.ศุภลักษณ์ แซ่ห่านวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563188
65แนวทางการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตสำหรับทหารผ่านศึกในสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่นางสาววิภาวดี มณีฉายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563188
66ศึกษารูปแบบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลานายพีรพงศ์ แก้วนุกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563189
67การรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความเชื่อมั่นในระบบเวิร์คเพลส (WORK PLACE) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดกรณิศ รงค์จันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563189
68ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาทีคาร์แคร์ จังหวัดอำนาจเจริญนายบัลลังค์ รากทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563189
69ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภาคใต้ 1นายยสินทร สินศุภเศวตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563191
70"การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา"นางสาวธนิดา อัศวโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา25611910
71ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการทางการเงินกับการใช้ซ้ำและบอกต่อของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางยุพดี เรืองสังข์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563192
72ศึกษารูปแบบแรงจููงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง จังหวัดสงขลาร้อยตำรวจเอกศิลา ทวีพัฒนะพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563192
73ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความจงรักภักดีของผู้รับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหาดใหญ่นางทิพพ์รดา จาริวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563193
74พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ของผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนางสาวสุพรรษา แก้วใสวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563193
75การวัดประสิทธิผลโครงการพักชําระหนี้จากผลกระทบโควิท 19 ของธนาคารออมสิน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายณัฐ ไชยศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563193
76การศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดสงขลานางสาววิมลพรรณ แซ่ลิ่มวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563193
77กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-cost averaging Strategy) ในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชญาพิชชา ทองใบวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565194
78ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังใหญ่ จำกัดน.ส.พัทธมน บุญสิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563194
79ทัศนคติและการรับรู้การบริโภคกาแฟแบบ Slow Bar ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายพุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563194
80ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดสุโขทัยนางสาวเปรมวดี กุลอินทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563195