บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศนายจาตุรงค์ สืบสำราญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563116
82การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและการบริหารซัพพลายเออร์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)นายพนิชไชย บุญจริงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563116
83การศึกษาลักษณะความต้องการทัศนคติและความตั้งใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยมือสองของผู้บริโภควัยทำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่วิิชชุดา คล้ายชมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563116
84ศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท เลกาซี่ คอร์ป จำกัดชาริณี บิลหีมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563116
85คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวรัตตา ชาญสาครวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563117
86การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายกฤตกร เทพกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563117
87การจัดการระบบการชำระเงินดิจิทัล ผ่านช่องทาง Quick Response ( QR Code )ที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินสดที่ลดลงอย่างมีประสิทธิผล ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาศรินทร จันทร์พวกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563117
88การศึกษาคุณภาพการให้บริการลูกค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษา สถานตรวจสภาพรถเอกชนกนกพร เพชรน้อมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563117
89คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน เดอะรอยัล เชียงใหม่กอล์ฟ คลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ตรีชฎา หน่อแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563117
90ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานของบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนนางสาวมะลิวรรณ ปันแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563117
91พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปัญชลิกา ศรีมูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563117
92คุณภาพการบริการและความจงรักภักดีของสมาชิก กรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลนายชารีฟ โต๊ะสมันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563118
93ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต1น.ส.อารยา นาคันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563118
94คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลนายยะฝาด ดาแลหมันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563119
95การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัดน.ส.วิสุทธิตา สอนไววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563119
96ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ของนักท่องเที่ยว ชาวไทยเจษฎา ประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563119
97การสำรวจสภาพปัญหาการทำงานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนตรนภิศ พหลยุทธวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564119
98การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมชลประทานนายถามพัฒน์ บุตรทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563120
99ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายวัตถุดิบกับผู้ผลิตน.ส.ปริญญ์ดา อ่อนวงษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563120
100"การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา"นางสาวธนิดา อัศวโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา25611209