บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาสุธิษา เพ็งศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563219
102บรรยากาศขององค์กรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการและพนักงานราชทัณฑ์ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ณวพงศ์ สุชาติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563219
103ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นมายโมในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสินใน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชอาลิสา สุวรรณถาวรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563219
104ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราชนายนพดล เกิดวันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563219
105พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ั่นปรารัณดา มูสาลีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563220
106การสื่อสารในองค์กรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน EPC Contractor ของธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้านางสาวทีปวิชช์ อุดโหลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563220
107ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านยางรถยนต์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิศรุต ช่วยเอื้อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563220
108ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจุฬาวดี กรองมะเริงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563221
109การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุโขทัยนางสาวนพรัตน์ สอนง่ายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563221
110พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชน ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรนางพุทธธิดา คุ้มลักษณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563221
111ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนางสาววิชุตา โพธิบัลลังค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563221
112ความต้องการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นตามช่วงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นายสุชาติ ใจจางวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563221
113แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่สมยศวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563222
114การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต2นางสาวณรากร รุ่งบุญเรืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563222
115ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลานางสาวอนุสรา หลีหาดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563223
116แนวทางในการลดปริมาณกระดาษเพื่อการดำเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อรพินธ์ นาคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563223
117ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านระบบ Kplus ของธนาคารกสิกรไทยนางภูษณิศา รัญเสวะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563223
118พฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยการชำระผ่าน QR code ใน จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวกนกรัตน์ จิตต์เจนการวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563223
119ทัศนคติและการรับรู้การบริโภคกาแฟแบบ Slow Bar ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายพุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563223
120แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 17นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563224