บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101การศึกษาแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สิบโทวีระพันธ์ อุ่นแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563121
102ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดอุบลราชธานีกนกพร กิติราชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563121
103การศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารณฐา เชษฐวงกรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563121
104ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ในจังหวัดราชบุรีวิฆเนศ ศรีโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564121
105การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศาลแขวงทุ่งสงน.ส.นพรัตน์ พิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563121
106พฤติกรรมการซื้อและการรับรู้ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย(NPA) ของลูกค้าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานหาดใหญ่นางสาวจรีรัตน์ หิรัญพันธุ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563122
107พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวจิตราภรณ์ หมวกพิกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563122
108ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการช้อปดีมีคืน ที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาธัญลักษณ์ จินดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563122
109การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถโดยสารของประชากรในเขตสาทรนฤชา ทองรองวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564122
110คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลนายดานิยาน ดาแลหมันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563124
111ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นสั่งซื้ออาหารออนไลน์ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพรพิมล พิพิธกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563124
112สภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแปรรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการและลำพูนภัทรวรรธน์ บิลังโหลดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563124
113ผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจค้าปลีกภายในจังหวัดตากนายวริศ มีไชโยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563125
114การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดวิกฤตการณืการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)มนต์ณัฐ จุฬาโคตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563125
115ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาธนาธิป พรมไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563126
116ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัทโอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลานาย อรรถวุฒิ โลหกาญจน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563127
117ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563127
118คุณภาพชีวิตการทำงานและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือศิริวรรณ กันธาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563127
119การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้นไป (Practitioner level) ณ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนางสาวนาฏยา อ่อนแย้มวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562128
120ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ แบรนด์คูโบต้า อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาชัยวัฒน์ เบญจพลกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563128