บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่ม Generation Y เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวธนาภรณ์ ศรีวิเศษวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561393
242ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวกรกนก ศรีสวัสดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561393
243ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ Mobile banking ของธนาคารออมสิน (Mymo) กรณีศึกษาประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณรัตนโชติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562393
244ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกรับชมภาพยนตร์ผ่านเว็บออนไลน์ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวภาจรี  ใจห้าววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561392
245ผลกระทบของกระบวนการตรวจสอบที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลางนางสาวณัฐกานต์ เกื้อทองวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561391
246ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวเนตรนภา ทะสาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563391
247ปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานสายการผลิตของบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จังหวัดสงขลานางสาวมัญชุกานต์ หยงสตาร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561390
248การจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนางสาวชลนที จันทโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563390
249พฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ GI สังคโลกสุโขทัย ของผู้บริโภคชาวไทยนางสาวสมหมาย จิตรบรรจงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562389
250คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่นางประภาพร สงครามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563389
251แรงจูงใจในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวผ่องพรรณ  แผ้วพันธ์ชูวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561388
252ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อซีอิ้วและซอสปรุงรสเกลือต่ำ ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนางอัจฉรา ขนหงษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561387
253ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงเทพนายเอกพงษ์ ศรีรัตนพิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562387
254ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนางสาวพิมพร จิตรอาจวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563387
255พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus ในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวสุดารัตน์  วงศ์เทียมใจวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561387
256แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายกอเฉ็ม เตาวะโตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561386
257ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ในจังหวัดราชบุรีวิฆเนศ ศรีโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564386
258การตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนเต้นและดนตรีของยุวชนในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุดปมา พันธ์สอาดวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562385
259ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวฉันทนา ทับเงินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562384
260ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้น้ำประปาที่เข้ารับบริการ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมนายสุเมธ อินทรหะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562384