บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
481การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนด้านความปลอดภัยในการให้บริการระหว่างแกร็บแท็กซี่กับแท็กซี่สุวรรณภูมิ ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมินางสาวจิตรวลี บูรณปรีชาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561328
482ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวณัฐณิชา ยาประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562327
483แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นางสาวกศิณ์นันท์ น้อยหมอวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562327
484พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทลุง จังหวัดพัทลุงนางสาวศรัณย์ภัทร จงใจวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561327
485ประสิทธิภาพการจัดการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (บรมราชชนนี) ในมุมมองของผู้ใช้บริการนางสาวนภัสสร นำประดิษฐทรัพย์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563327
486ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าร้านกาแฟ อเมซอล ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวฐาริดา สมแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561326
487การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดนครราชสีมาน.ส.พิมลรัตน์ พรหมพะเนาว์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563326
488คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลนายดานิยาน ดาแลหมันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563325
489ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลนายคอลิด หวังกุหลำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563325
490คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่นางสาวปิยมาศ ขุนวิช่วยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562325
491การเปรัีบเทียบคุณภาพการบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางบุญชัย กับโรงโม่หินในเขตจังหวัดลำปางวราภัสร์ โพธารตนพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563325
492ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกดเงินสดไม่ใช้บัตรในจังหวัดสงขลานางสาวธัญญา อารยะสุวรรณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561325
493ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ในอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวเพียรพีรดา แก้วใสวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562325
494ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรภาครัฐในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนางสาวพรทิวา ไชยพนัสวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561324
495ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ไทยทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-35 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวณภัทร สารสุวรรณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562324
496ความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นางสาวธัญนันท์ ทองกลางวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562324
497อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภาครัฐ ในจังหวัดนครราชสีมานางสาวกฤษณา หล่อตระกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561323
498ความพึงพอใจการใช้บริการเรือโดยสารซีทรานเฟอร์รี่ ในเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย นางสาวศุภลักษณ์  พรหมคีรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561323
499แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางสาวกานต์พิชชา คัมภิราวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562323
500ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้โดยสาร ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่นางสาวกนกวรรณ เส้งสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561323