บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัดนางสาวกรวิภา ทะจีนวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561470
202ปัจจัยวิถีชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวกฤตพร เมฆแมนวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611058
203พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวหน้า ของลูกค้าในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวกฤติกานต์ เอมอยู่วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562361
204พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนางสาวกฤษณา ศรีเกษมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562299
205อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภาครัฐ ในจังหวัดนครราชสีมานางสาวกฤษณา หล่อตระกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561336
206ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีสิทธิ ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรนางสาวกลยา เจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562321
207แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวกวินตรา บุญชูวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562363
208แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นางสาวกศิณ์นันท์ น้อยหมอวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562338
209ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563235
210ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563252
211การรับรู้โรคข้อเข่าเสื่อมในวัยทำงานและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวกัญจน์ณิชา ทีปรักษพัญนิธิศวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561439
212ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนางสาวกัญจิรา เคียงคู่วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562358
213ทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อการบริหารการจัดการปัญหาภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพองค์กรที่มีประสิทธิผลของธุรกิจกาแฟในประเทศไทย “กรณีศึกษา Café Amazon”นางสาวกัญญวรา กันทะแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี25621405
214ความคาดหวังต่อแรงจูงใจในการทำงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวกัญฎาภัค เพ็ชรคงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561843
215ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าบริษัท พิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด สาขาสี่แยกสนามบินนางสาวกัทลี สงค์พรมราชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562299
216คุณภาพการบริการและความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา: ดินขาวอพาร์ตเมนต์ จังหวัดนราธิวาสนางสาวกันธิชา อาเทศธุรพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563226
217ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวกาญจนา ศรีตาบุตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562312
218ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน)นางสาวกาญจนา เชียรเดชวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561590
219แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางสาวกานต์พิชชา คัมภิราวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562344
220ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าระดับ Counter Brand ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวกิตติมา เวชมงคลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561664