บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานพัสดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น.ส.สุนิสา โคจีจุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563115
102ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.สุมนนาถ มาทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563114
103ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านตลาดออนไลน์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.อธิษา หอมประสิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563120
104ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต1น.ส.อารยา นาคันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563160
105ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โมบายแบงกิ้ง แอพพลิเคชั่น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดศรีธรรมราชน.ส.เกษร สกาวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563109
106ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์น.ส.เรืองอุไร ตะลันดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563166
107ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชน.ส.เหมือนฝัน แสงกลัดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563163
108ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ Lazada Shopee ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการนงลักษณ์ เอี่ยมลึกวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564260
109การสำรวจคุณภาพบริการอิเล๊กทรอนิกส์และความพึงพอใจที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้ใช้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติขนาดเล็กของทรู ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนพพร มณีพันธ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564217
110ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของช่างภาพที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราวิชญ์ พรหมณาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563130
111การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถโดยสารของประชากรในเขตสาทรนฤชา ทองรองวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564190
112ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของคนไทยยุคเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีนัดดา จันทะเสนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563129
113ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง แทน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมานันทกา สุจริยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563175
114การบริการจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมานัยน์ปพร โชตพันธศานต์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563167
115คุณภาพการบริการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนนางกฤติมา เสรีรัฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562297
116ความพึงพอใจในงานและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุรีนางกัญญารัตน์ วิชายะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562199
117การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๕นางกาญจนา อนุรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562223
118ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดตรังนางจันทนา เอ้งฉ้วนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562276
119แรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม จังหวัดสงขลานางจันทร์จิรา ศรีสว่างวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561324
120การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพนากรน้ำ: ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลานางจันทิรา สุขศิวานันท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561239