บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัด ของผู้ประกอบการในโครงการกาแลไนท์บาซาร์ ย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่นางนพวรรณ คล้ายทิพย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562200
142ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานประเป๋าเงินอิเล็คทรอนิคส์ (E-Wallet) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางนันทิยา ฉายารัตนรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561320
143การหลบหลีกภาษีอากร เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของบริษัทจำกัดในรูปแบบธุรกิจ SMEs ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครนางนิชาภัทร ภูมั่นวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561449
144ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับ ประจำศาล จังหวัดเกาะสมุยนางนิภา ปิ่นทองพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561235
145ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง จังหวัดเชียงรายนางปภากรณ์ พรจิตไพศาลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561263
146ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนขนาดใหญ่นางประภัสสร ม่วงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563129
147คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่นางประภาพร สงครามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563319
148ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนางปิยะธิดา เกตุแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562353
149ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางพรลภัส สีส่วนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช25611232
150ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่นางพัชรา สุสิงสาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562190
151พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชน ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรนางพุทธธิดา คุ้มลักษณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563119
152ทำเลที่ตั้งที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมานางภิรมณ์ แจ้งไธสงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561345
153ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านระบบ Kplus ของธนาคารกสิกรไทยนางภูษณิศา รัญเสวะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563113
154ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการทางการเงินกับการใช้ซ้ำและบอกต่อของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางยุพดี เรืองสังข์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563119
155ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการยังคับคดี จังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก)นางรัชนี ชิดเชื้อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563157
156ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป ของผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดตรังนางรัชนีภรณ์ ณ นครวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562218
157การศึกษาบทบาทของลักษณะงานต่อความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครนางลาวรรณ เดียดขุนทดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561365
158ปัจจัยต่อการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนางวรารัตน์  ชูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561420
159การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลานางวันทนา ปานผองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561242
160"ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"นางวิราวรรณ ไพฑูรย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561365