บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางพรลภัส สีส่วนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช25611149
142ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่นางพัชรา สุสิงสาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562162
143พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชน ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรนางพุทธธิดา คุ้มลักษณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย256394
144ทำเลที่ตั้งที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมานางภิรมณ์ แจ้งไธสงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561320
145ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านระบบ Kplus ของธนาคารกสิกรไทยนางภูษณิศา รัญเสวะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช256392
146ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการทางการเงินกับการใช้ซ้ำและบอกต่อของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางยุพดี เรืองสังข์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา256394
147ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการยังคับคดี จังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก)นางรัชนี ชิดเชื้อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563129
148ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป ของผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดตรังนางรัชนีภรณ์ ณ นครวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562193
149การศึกษาบทบาทของลักษณะงานต่อความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครนางลาวรรณ เดียดขุนทดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561323
150ปัจจัยต่อการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนางวรารัตน์  ชูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561394
151การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลานางวันทนา ปานผองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561195
152"ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"นางวิราวรรณ ไพฑูรย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561326
153ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสถาบัน สอนภาษาอังกฤษของคนวัยทำงาน ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางศิราณี สตรูเบลท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561260
154ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าจากร้านโชว์ห่วยในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชนางศิรินาถ  พรหมรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561364
155ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุโขทัยนางศิริรัตน์ พันทะไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย256391
156อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสมปรารถนา จิรคุปต์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562151
157ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด สำหรับกิจกรรมที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนางสางลัดดาวรรณ เฉิดวาสนาวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561294
158ศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ของเจ้าของกิจการนางสาว กัญญาลักษณ์ ซื่อประเสริฐกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา256398
159คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา: บริษัทตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาว วรรณิสา บุญขวัญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563110
160ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรด่านศุลกากรสงขลานางสาว สุพัตรา ฮกเกี่ยนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563147