บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงรายนางสาวทิพย์วรรณ อุคหปัญญากุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561390
62ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายสรุสิทธิ์ บุญเอื้อวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561445
63ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนางสาวปภัสนันท์ ปรารมภ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561355
64ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางสาวชลิตา พิมพ์รัตน์วิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561659
65ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายนางสาวฐานะมาศ นันทะเดชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561354
66การยอมรับและทัศนคติในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวโสภา ห้วยหงษ์ทองวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561662
67ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวสรัญญา เทือกธรรมมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561340
68ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบบริหารทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานครนายประกาศ กุรุงวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561560
69"ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงราย"นางสาวสุภัทรา ใจกล้าวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561414
70การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายกิจกรเกียรติ ทองแดงวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561640
71"ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย กรณีศึกษา พนักงานพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์"นายอดิศักดิ์ ศรแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561786
72ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวสุวิมล ทองโคตรวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561452
73"ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"นางวิราวรรณ ไพฑูรย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561471
74ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณัฐกานต์ อ่อนพันธ์วิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561410
75"ปัจจัยการตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน"นางสาวศศิธร ชนไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561412
76ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวกมลชนก เหลืองอุทัยวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561633
77"การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา"นางสาวธนิดา อัศวโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา25611910
78สำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรใน เขตกรุงเทพมหานครนายภูมิ โกศลศิริสุขกุลวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561432
79การใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมานางสาวเสาวนีย์ มหาชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561581
80พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครนางสาวเบญญาภา สุขนึกวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561814