บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar

วิชาเอกการจัดการ

Perpage:
Displaying 21-40 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่องสัญญาเช่ามาปฏิบัติใช้ต่อกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะนางสาววิกานดา หมั่นเรียนวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562535
22ปัจจัยแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของประชากร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครศุภกานต์ บัวทองคำวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565186
23ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านราคาเดียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครวุฒิชัย สารยศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565200
24ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานในองค์กรสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับนโยบายการเติบโตขององค์กร แบบยั่งยืน ของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ธนาวัฒน์ คงเนียมวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565294
25ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานองค์การเอกชนในกรุงเทพมหานครนางสาวธรรพ์ณธร ภูวศักดิ์ศุภศิริวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561823
26ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งย่านนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการนางสาวมนัญญา เสนชัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561596
27ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19นายไกรณเชษฐ์ เกตุเจริญวัฒน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563497
28ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกนกพร เดชวัฒนานันท์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565271
29ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหงณัฐสุดา เชาวลิตวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564380
30ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ของธนาคารแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครอังค์วรา เหมจันทร์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564410
31ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดาเนินงานในโครงการบ้านมารวย ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวจิรวัฒ สลุงอยู่วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563313
32ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการนางสาวจิรนันท์ ฉันท์วิริยาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562526
33ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาโท โครงการภาคพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หัวหมาก กรุงเทพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวจาฏพัจน์ โตพันธ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256682
34ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทผู้ประกอบการขนส่งพัสดุและเอกสารของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาววราภรณ์ หลุมเจริญภักดีวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562725
35ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ในจังหวัดราชบุรีวิฆเนศ ศรีโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564441
36ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเกษียณอายุของพนักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนางสาวภัทรมน มหาสุขวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561702
37ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การส่งเสริมสุขภาพทางการเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพชรพล พรหมมาสวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565164
38ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (e-filing) สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครสุรีภรณ์ มูลหลวงวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565351
39ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของพนักงานบริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)วราพร หอมอ่อนวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565257
40ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวรอบเมืองภูเก็ตของลูกค้าบริษัท ทรู ดีไซต์ ฮอลิเดย์ จำกัดนางสาววิภาวี พูนทองชัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562347