บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar

วิชาเอกบริหารธุรกิจ

Perpage:
Displaying 21-40 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมชลประทานนายถามพัฒน์ บุตรทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563299
22การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เครื่องมือ KM และ E-Learning ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา พนักงานบริษัท เอไอเอส ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการลูกค้า ในเขตภาคเหนือชัญญาพัทธ์ พันธุ์พิสุทธิ์ชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563242
23การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้นายเนติวัฒน์ รัตนวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563232
24การยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้ใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563302
25การยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ Internet Banking กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภนิดา พุฒศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563243
26การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ภัคกมล ใจมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563265
27การรับรู้คุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักพื้นบ้านของผู้บริโภค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563222
28การรับรู้คุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักพื้นบ้านของผู้บริโภค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563176
29การรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความเชื่อมั่นในระบบเวิร์คเพลส (WORK PLACE) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดกรณิศ รงค์จันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563188
30การรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ธีรพงศ์ เรือนสติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563241
31การรับรู้และทัศนคติที่พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประดิภา ช่วยเจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563195
32การลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น.ส.รุชดา หล้าจิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563237
33การวัดประสิทธิผลโครงการพักชําระหนี้จากผลกระทบโควิท 19 ของธนาคารออมสิน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายณัฐ ไชยศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563193
34การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต2นางสาวณรากร รุ่งบุญเรืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563201
35การวิเคราะห์สภาพคล่องและผลการดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายหลังวิกฤต COVID-19เฉลิมพล สุขสำราญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563300
36การศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารณฐา เชษฐวงกรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563272
37การศึกษาการยอมรับระบบบัญชีของสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญนายไมตรี สายจันดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563220
38การศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลกนางสาวจีรภา โพธิ์ย้อยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563186
39การศึกษาการลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ ของเกษตรกรในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานายภานุวัฒน์ พลศักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563255
40การศึกษาการเพิ่มแนวทางประสิทธิภาพผู้รับเหมาก่อสร้างใน จังหวัดชุมพรนางสาวนภสร ช่วยคงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563217