บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321การศึกษาการลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ ของเกษตรกรในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานายภานุวัฒน์ พลศักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563270
322ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่นางพัชรา สุสิงสาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562271
323ศึกษาการลดต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรังนายนันทิวัฒน์ จิตสุภานันท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562271
324ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดตรังนางสาวณดาบงกช เดชพิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562271
325ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวเก็จวลัย พลรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561271
326ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ พนักงานราชการ generation y ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายพรภพ ส้องสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563271
327ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ของผู้ใช้บริการในจังหวัดสงขลานางสาวกชภัส ตัณฑอิงกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561271
328การบริหารงานแบบญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทญี่ปุ่นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมัทวัน ปลอดภัยวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565272
329การบริการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการดำเนินงาน ของบริษัทเงินติดล้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาอารัมช์ ทองสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563272
330ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุนิษา ยอดเทาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563272
331ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่มีต่อการจัดการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางเตือนใจ โพนสูงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562273
332การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลนายธนา พิพัฒน์วิศาลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563273
333พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนางสาวณัฏฐพัชร จันทนินทรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562273
334พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ เขตยะลานางสาวอานีซะห์ เจ๊ะยุนุวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561273
335ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์น.ส.เรืองอุไร ตะลันดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563273
336ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่เลือกใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ทางการเงินของธนาคารออมสินนางสาวณัฏฐาภรณ์  นุราชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561273
337อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)อัจฉริยา สีสาวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565274
338ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาววัลภา โปหาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563274
339ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นสั่งซื้ออาหารออนไลน์ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพรพิมล พิพิธกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563274
340ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นายเอกพล คงชูช่วยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561274