บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงานต่อความจงรักภักดีของพนักงานธุรกิจเหมืองแร่ ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานางสาวณีรนุช กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561311
322ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากนางสาวดารารัตน์ คำทองวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561745
323แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลนางสาวดาลิลา ดาเอ็นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561315
324ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงยิมเนเซียม 4 แห่งของสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวดุษฎี ชาติไทยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562417
325ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการซื้อทองคำรูปพรรณ ๙๖.๕% ของผู้บริโภคในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในจังหวัดตรังนางสาวทักษพร สมมุ่งวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562288
326ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563232
327ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563245
328นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิผลของพนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)นางสาวทัศนีย์ คลองมีคุณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562294
329คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครนางสาวทิพย์จุฑา ผลเดชไพบูลย์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561819
330ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงรายนางสาวทิพย์วรรณ อุคหปัญญากุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561414
331ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการทะเบียนราษฎร์ของสำนักทะเบียน อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลนางสาวทิพย์วารี เหลาศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561351
332การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร ส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์แก้ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566115
333การมีส่วนร่วมและความผูกพันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนางสาวทิพวิมล  อ้นจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561318
334การสื่อสารในองค์กรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน EPC Contractor ของธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้านางสาวทีปวิชช์ อุดโหลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563220
335การสื่อสารในองค์กรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน EPC Contractor ของธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้านางสาวทีปวิชช์ อุดโหลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563230
336แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวธนพร พงษ์อมรพรหมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562409
337ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำบูดูของผู้บริโภคในจังหวัดปัตตานีนางสาวธนาภรณ์ หนูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563245
338วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่ม Generation Y เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวธนาภรณ์ ศรีวิเศษวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561468
339"การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา"นางสาวธนิดา อัศวโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา25612013
340ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับประทานอาหารคลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวธมลวรรณ ดุลจำนงค์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562415