บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
441การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ฮาราชู ประเทศไทย จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีนายสุขสำราญ ศรีเพ็ญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561418
442ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ร้านวาชิ คอฟฟี่บาร์แอนด์บิสโทร ยโสธรนางสาวสุทธิลักษณ์ นันตาวังวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563256
443การเปรัีบเทียบคุณภาพการบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางบุญชัย กับโรงโม่หินในเขตจังหวัดลำปางวราภัสร์ โพธารตนพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563333
444การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อความพร้อมรับมือในการเข้ามาแทนที่ของปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มจักรกลอัตโนมัติ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวเพ็ญพรรณ วันเพ็ญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561600
445ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนางสาววิภาดา ทรวงชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563225
446การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา กาแฟภูชี้เดือน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายณัฐวรรณ ยามเย็นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563528
447ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมานางธนาวดี หิริสัจจะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561531
448ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องจักสานไม้ไผ่ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดมุกดาหารจ.อ.(ญ)ผการัตน์ ดีดวงพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563213
449การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดวิกฤตการณืการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)มนต์ณัฐ จุฬาโคตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563320
450ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้สถาบันการเงินในการประกอบการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ในเขตจังหวัดนครราชสีมานางสาวช่อฟ้า กาญจนวัฒนาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561313
451ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานโรงงานน้ำตาลมิตรผล จำกัด (อำนาจเจริญ)นายอัฐพงษ์ ทุมาสิงห์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563266
452การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ภัคกมล ใจมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563299
453ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวกรรณิกา พูนศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561361
454ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดยโสธรนางสาวนิภาพร สอนศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563238
455ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 8วธู สอนสังข์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563209
456ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการในร้านเอาท์เลท ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วนายภาคิน ทองอรุณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561336
457การจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญนางสาวอรวรรณ กากแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563293
458ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาทิตยา ติวงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563232
459ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชน บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง ตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมานายปณต ดอกดวงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561290
460การศึกษาการยอมรับระบบบัญชีของสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญนายไมตรี สายจันดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563241