บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
441การศึกษาคุณภาพการให้บริการลูกค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษา สถานตรวจสภาพรถเอกชนกนกพร เพชรน้อมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563312
442การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านความซื่อสัตย์และความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีประสิทธิผล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีนางสาวอรทัย ประเสริฐทรงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562312
443การศึกษาความสำเร็จการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริการประชาชนในสำนักงานศาลยุติธรรม กรณี การรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วิไลพร ไชยงามวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563312
444แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงาน บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ศูนย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวจิรพรรณ สุขเพ็งวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561312
445การศึกษากระบวนการเรียนรู้ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) เพื่อจัดการระบบบัญชีในองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีนางสาวกนกพรรณ อินคงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562313
446พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนต้าตงกอกซอย อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากนางสาวสุกัญญา สังข์กลิ่นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562313
447ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนางแสงเดือน อ้องแสนคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561313
448ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดาเนินงานในโครงการบ้านมารวย ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวจิรวัฒ สลุงอยู่วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563313
449การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศาลแขวงทุ่งสงน.ส.นพรัตน์ พิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563313
450ปัจจัยคุณภาพบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับสามดาว ในจังหวัดสงขลานางสาวกชณัช พวงแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561314
451ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกสิกรไทยของประชากร ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลานางสาวปวีณา ยินเจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561314
452ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยของนักศึกษาที่มีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนายกฤษฎา วาลย์มนตรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561314
453ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเลิฟลี่เค้ก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรนางสาวณัฐฐิดา พิมพ์วิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563314
454การมีส่วนร่วมและความผูกพันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนางสาวทิพวิมล  อ้นจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561314
455แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลนางสาวดาลิลา ดาเอ็นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561314
456แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามวิถีชุมชนของโฮมสเตย์ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายรชต ลิขิตธรรมวาณิชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561315
457ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการรถสองแถวเส้นทางสุไหงโก-ลก-แว้ง ของสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัดนางสาวศาลิกัน แซ่ตันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563315
458การบริหารงานนโยบายที่ดีของผู้บริหารส่งผลต่อการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัดนางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562315
459ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมการตลาดของธุรกิจที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทในเขตพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชนายศุภณัฐ  ศรีทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561315
460แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลานางสาวกรกานต์ แซ่เจียวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561315