บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดประชุมนางสาวรัชฎาภรณ์ จรเอียดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563152
42การรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความเชื่อมั่นในระบบเวิร์คเพลส (WORK PLACE) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดกรณิศ รงค์จันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563152
43แนวทางในการลดปริมาณกระดาษเพื่อการดำเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อรพินธ์ นาคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563152
44ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลนครินทร์น.ส.ศุภลักษณ์ แซ่ห่านวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563152
45ปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงกลึงน.ส.สุดาทิพย์ พิทักษ์สกุลถาวรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563153
46ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.ฑิตฐิตา พงศ์สวัสดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563153
47ศึกษารูปแบบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลานายพีรพงศ์ แก้วนุกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563154
48ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น FOOD PANDA ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารนางสาวรื่นฤดี ภวัคธานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563154
49ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เสฏฐวุฒิ เรือนติปันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563154
50ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคารของบริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)นางสาวภาวนา เงินเมืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563154
51ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยนางสาวกนกวรรณ อินหอมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563154
52ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1ทิพย์วรรณ จันทร์ตุ่นวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565154
53ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านโครงการจัดสรรภายในจังหวัดสงขลานางสาวสุภาวดี แนมใสวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563156
54ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุโขทัยนางศิริรัตน์ พันทะไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563156
55การศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลกนางสาวจีรภา โพธิ์ย้อยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563156
56คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จำกัดน.ส.ตัสนีม นุรุดิลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563156
57ศึกษารูปแบบแรงจููงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง จังหวัดสงขลาร้อยตำรวจเอกศิลา ทวีพัฒนะพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563157
58ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านยางรถยนต์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิศรุต ช่วยเอื้อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563157
59พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ั่นปรารัณดา มูสาลีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563158
60พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ของผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนางสาวสุพรรษา แก้วใสวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563158