บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21กรณืศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป ณ โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ จังหวัดนครราชสีมานายอลงกต คำคงคุณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561334
22กลยุทธ์การตลาด ๔.๐ เพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนทะเลสาบลำปำ จังหวัดพัทลุง ให้เติบโตและยั่งยืนนายกฤชนนท์ เดชะพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561266
23กลยุทธ์การให้บริการแบบองค์รวมของสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจักรพงศ์ เพ็ญเวียงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563199
24กลยุทธ์ทาง การตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักแบบแคมป์ปิ้ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.คารีน่า เปี่ยมสุวรรณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563234
25กลยุทธ์ทางการตลาดต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดตรังนางสาววีระวรรณ ทองคงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562263
26การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบรำละเอียดของผู้ส่งสินค้า ก่อนรับเข้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้หลักในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (SRM : Supplier Relationships Management)นายพงศ์พัฒ บาศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561216
27การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายอภิวัฒน์ คณะสุวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561221
28การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา วัดดอยพระฌาณ ตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางนางสาวพัสรา ประชาอุดมวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562351
29การจัดการการลดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกด้วยระบบเทคโนโลยี GPSน.ส.วันวิสาข์ พิทักษ์สกุลถาวรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563188
30การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่มีประสิทธิผลของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวปคุณา แสงจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561360
31การจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนางสาวชลนที จันทโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563316
32การจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวนงนุช ภูพวกวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562283
33การจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอรพินท์ เพิ่มแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562312
34การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ธารญา เรือนติปันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563178
35การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีนายณัฐกานต์ ไววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562274
36การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนางสาวพลอยชนก แสงปกวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563345
37การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลานางวันทนา ปานผองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561235
38การจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวประดับพร เจริญวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561216
39การจัดการระบบการชำระเงินดิจิทัล ผ่านช่องทาง Quick Response ( QR Code )ที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินสดที่ลดลงอย่างมีประสิทธิผล ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาศรินทร จันทร์พวกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563157
40การจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญนางสาวอรวรรณ กากแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563156