บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทำงานและด้านความผูกพันกับองค์การ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนางสาววรรณวิษา จันทรเนตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563133
42ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภาคใต้ 1นายยสินทร สินศุภเศวตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563134
43ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางพรลภัส สีส่วนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช25611342
44ศึกษารูปแบบแรงจููงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง จังหวัดสงขลาร้อยตำรวจเอกศิลา ทวีพัฒนะพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563135
45ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น FOOD PANDA ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารนางสาวรื่นฤดี ภวัคธานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563135
46ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยนางสาวกนกวรรณ อินหอมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563135
47การศึกษาหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างใน จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอัญชิษฐา สวัสดีนฤมลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563135
48ปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นบัวหลวงเอ็มแบงค์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวจันทร์จิรา ศรีชูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563136
49ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคารของบริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)นางสาวภาวนา เงินเมืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563136
50ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านระบบ Kplus ของธนาคารกสิกรไทยนางภูษณิศา รัญเสวะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563136
51ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำบูดูของผู้บริโภคในจังหวัดปัตตานีนางสาวธนาภรณ์ หนูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563137
52ความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลานางสาวนีรนุช รักทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563137
53ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาวพัชรินทร์ สังข์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563137
54พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ั่นปรารัณดา มูสาลีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563137
55การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต2นางสาวณรากร รุ่งบุญเรืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563137
56คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จำกัดน.ส.ตัสนีม นุรุดิลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563137
57ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านยางรถยนต์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิศรุต ช่วยเอื้อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563137
58ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อร้านขายยา ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวพัฒนัดดา ก่อกิตติพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563137
59แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 17นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563138
60ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดประชุมนางสาวรัชฎาภรณ์ จรเอียดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563138