บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301พฤติกรรมและแรงจูงใจในการออมของคนวัยทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายจักรพงศ์ บริรักษ์กิจดำรงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563389
302ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลนายคอลิด หวังกุหลำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563329
303ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุของเกษตรกรในเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายคมสันต์ จันตาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561543
304การับรู้คุณค่าตราสินค้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นายคมสัน ร่มแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562341
305ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายคชาธร ไพบูลพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561376
306ผลกระทบของความพึงพอใจในการทำงานต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมานายขจรศักดิ์ เลิศบุญชูวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561319
307ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนายกิตติศักดิ์ บ่อไทยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562264
308พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า OTOP ประเภทอาหาร กล้วยน้ำว้าแปรรูป ในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรนายกิตติพงษ์ ด่านทิพารักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562323
309การศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรณีศึกษา บริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายกิตติทัต โววงศ์ดีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561374
310คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนามบินเชียงใหม่นายกิตติคุณ วงศ์ไชยวณิชย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562374
311การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายกิจกรเกียรติ ทองแดงวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561660
312บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดสงขลานายกัณตภณ ตันสกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561320
313แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายกอเฉ็ม เตาวะโตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561430
314ทัศนคติของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นของธนาคารกสิกรไทย ในเขตคลองเตยนายกองพล ช้างน้อยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562335
315ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยของนักศึกษาที่มีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนายกฤษฎา วาลย์มนตรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561310
316การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายกฤตกร เทพกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563241
317คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกฤตกร เทพกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563200
318กลยุทธ์การตลาด ๔.๐ เพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนทะเลสาบลำปำ จังหวัดพัทลุง ให้เติบโตและยั่งยืนนายกฤชนนท์ เดชะพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561405
319การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริการและความภักดีของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา หจก.กริชการไฟฟ้า จังหวัดสุโขทัยนายกริชขจร สิทธิวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562314
320ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อยาคุมกำเนิดของคนอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนายกนกกาญจน์ ผาตาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561360