บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
501การศึกษารูปแบบธุรกิจร้านอาหารชาบู ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีนางสาววิไลวรรณ พันธุ์ศิริวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562323
502คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยนางสาววิไลพร ปานทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562772
503การศึกษาคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น กรณีศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นนางสาววิรินิส คิ้วไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562368
504การศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดสงขลานางสาววิมลพรรณ แซ่ลิ่มวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563204
505ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวรอบเมืองภูเก็ตของลูกค้าบริษัท ทรู ดีไซต์ ฮอลิเดย์ จำกัดนางสาววิภาวี พูนทองชัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562319
506แนวทางการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตสำหรับทหารผ่านศึกในสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่นางสาววิภาวดี มณีฉายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563196
507ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนางสาววิภาดา ทรวงชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563225
508ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนางสาววิชุตา โพธิบัลลังค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563204
509ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ Application Mobile banking (MYMO) ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลานางสาววิชิตา กายพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561412
510ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดเชียงใหม่นางสาววิชญา หีบทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562353
511อิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าออนไลน์ของวัยรุ่นผู้หญิงนางสาววิจิตรา ดีจันดาวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679
512ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่องสัญญาเช่ามาปฏิบัติใช้ต่อกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะนางสาววิกานดา หมั่นเรียนวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562527
513คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อการรักษาพนักงาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนางสาววาสนา ม่วงหลำวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561488
514ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาววัลภา โปหาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563274
515ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาววัลภา โปหาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563203
516ความจงรักภักดีต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน รุ่น iPhone ของผู้บริโภคกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนางสาววันทนีย์ พรมขัดดุกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562318
517การศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของเกษตรผู้ปลูกลำไย กรณีศึกษา เกษตรกร บ้านยางฮอม หมู่ ๘ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายนางสาววันทนีย์ กาบกรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561314
518ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศนางสาววันดี หอมสุคนธ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256698
519ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดไฟ LED กรณีศึกษา ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดตากนางสาววลัยวรรณ แก้วเนยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562342
520อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดเชียงรายนางสาววรารัตน์ จงตรองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561277