บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101การบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียของเศษวัสดุก่อสร้างในโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรกรณีศึกษาโครงการมารวย-ริเวอร์ไซต์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรานายเหล็กเพชร มีครองธรรมวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562350
102การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า OTOP ผ้าไหมปักธงชัยของประชากร จังหวัดนครราชสีมานายเสน่ห์ ซุยโพธิ์น้อยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561528
103ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขากงไกรลาศที่มีต่อการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการ APPLICATION KRUANGTHAI NEXTนายเสนีย์ ดวงจินาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562175
104แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 17นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา256392
105ศึกษาความต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคในการเลือกใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาคส่วนภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครสวรรค์)นายเมธาวิน เขียวแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562147
106การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้นายเนติวัฒน์ รัตนวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563102
107ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายเตชทัต สุขอินทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561196
108การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดตรังนายเจษฎากร โลหรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562204
109การวัดประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดของธนาคารกรุงไทย เพื่อความพร้อมสู่ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking)นายเขื่อนเพชร สุรำไพวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562256
110แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนายฮากีมี เบญจสมิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561242
111ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อทองคำในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอุกฤษฏ์  ศิริเจริญวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561204
112ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอานันท์ ศรีรัตนะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561283
113แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขต จังหวัดนราธิวาสนายอัทธ์ คงแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561250
114ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานโรงงานน้ำตาลมิตรผล จำกัด (อำนาจเจริญ)นายอัฐพงษ์ ทุมาสิงห์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563147
115ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)นายอวกาศ มโนมัยสันติภาพวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563132
116ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โมบายแอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหารของผู้บริโภค ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์ Covid-19นายอลงกรณ์ วังขุนพรหมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา256389
117กรณืศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป ณ โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ จังหวัดนครราชสีมานายอลงกต คำคงคุณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561319
118ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านตัดผมชายในพื้นที่ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังนายอรรถวุฒิ รองเดชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562243
119ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสมัครเข้าร่วมงานวิ่งของผู้รักสุขภาพในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายอรรถพล จันทร์อุ่ยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561222
120ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสตูลนายอรรถกร โชติพืชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562218