บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านบริการ Delivery ของกลุ่ม Generationนางสาวนาเดียร์ ไกรทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563210
242แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค ๕นางสาวจิตติมาภรณ์ ศิริวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562211
243การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้นไป (Practitioner level) ณ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนางสาวนาฏยา อ่อนแย้มวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562211
244การศึกษาปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควันยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชอาทิตยา ไกรนราวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563211
245ทัศนคติของพนักงานและการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในเครือโปลิโฟม จำกัด ที่มีผลต่อนโยบายผู้บริหารบริษัทโปลิโฟม กรุ๊ปนางสาววงศ์มะณี คำนนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562211
246ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านรักไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม Generation Yนางสาวเรณู วงศ์คำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562212
247พฤติกรรมการท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยนายปรัชญา หลงฉิมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562212
248การปฏิบัติงานของงานป้องกันปราบปราม เฉพาะการให้บริการจุดตู้แดง ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีร.ต.อ.ธนิต พวงเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563212
249พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปัญชลิกา ศรีมูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563212
250ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรังนางสาวอรจิรา ว่องสนั่นศิลป์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562212
251การยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ Internet Banking กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภนิดา พุฒศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563213
252คุณภาพการบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่นางณภษร ศรีเจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562213
253พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวจิตราภรณ์ หมวกพิกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563213
254ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชปุณยาพร ทองแก้วเกิดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563213
255ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานียุพา พรมภักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563213
256การลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น.ส.รุชดา หล้าจิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563213
257ปัจจัยด้านการตลาดรักษ์โลกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวอรุโณทัย แกล้วทนงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563214
258ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการใช้บริการซ้ำของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอลอิควิปเมนท์ จำกัดนางสาวแอนนา รัตนคชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563214
259ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำนางสาวชุธิมา อยู่สุขสุวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562214
260ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในโรงภาพยนตร์เครือ Major Cineplex หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย : กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวศุภนิดา ค้นหาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563214