บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301แรงจูงใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการแม็กซ์แวลู ซูปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณภัค สงวนรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563305
302ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ไทยทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-35 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวณภัทร สารสุวรรณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562331
303การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต2นางสาวณรากร รุ่งบุญเรืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563209
304ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านโครงการ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปางนางสาวณหฤทัย พรมปิยะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561349
305ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีนางสาวณัชชา ศรีบุญเอียดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561448
306พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนางสาวณัฏฐพัชร จันทนินทรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562273
307ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่เลือกใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ทางการเงินของธนาคารออมสินนางสาวณัฏฐาภรณ์  นุราชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561273
308คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดพัทลุงนางสาวณัฏฐ์ชฎา ทักขภิวัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562289
309ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณัฐกานต์ อ่อนพันธ์วิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561427
310ผลกระทบของกระบวนการตรวจสอบที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลางนางสาวณัฐกานต์ เกื้อทองวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561441
311ความเป็นไปได้ในการลงทุนทำห้องอยู่อาศัย (อพาร์ทเม้น) ในตำบลเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยนางสาวณัฐฐาพร กุเหล็กดำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562253
312ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเลิฟลี่เค้ก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรนางสาวณัฐฐิดา พิมพ์วิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563303
313ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวณัฐฐินี สมานพิทักษ์วงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563225
314ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวณัฐณิชา ยาประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562331
315การศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวณัฐธิดา ร่มแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563237
316การอนุรักษ์วิธีการส่งเสริมการทอผ้าไหมตีนแดงที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประสิทธิผลนางสาวณัฐริกา สว่างศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561300
317ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดยะลานางสาวณัฐวดี บุญยงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561344
318ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ True Wallet ของผู้บริโภคในเขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณัฐสรัญ สิทธิธรรมวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561480
319ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวณัฐสุดา  วิวัฒนพิทยาวุฒิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561323
320ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการต่อคุณภาพการให้บริการของข้าราชการศาลจังหวัดนาทวีนางสาวณิฏยา ศรีวิภาโอภาสวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561299