บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลนายธนา พิพัฒน์วิศาลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563263
342ศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำแข็งหลอดอนามัยของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัท นราเพชรมั่นคง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนางสาวมีนรญาณ์ พรหมเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563263
343การศึกษาพฤติกรรมการซื้อตุ๊กตามือสองของผู้บริโภคนางสาวประภัสรา ปานแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563263
344การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงของบริษัท ช รุ่งเรือง 149 จำกัดศิริพร หน่อแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563263
345พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ เขตยะลานางสาวอานีซะห์ เจ๊ะยุนุวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561263
346ประสิทธิภาพในการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (สถจ.นศ.) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุนทรี ฉ้งเม่งวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563263
347ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1ทิพย์วรรณ จันทร์ตุ่นวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565263
348ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่นางพัชรา สุสิงสาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562264
349ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่มีต่อการจัดการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางเตือนใจ โพนสูงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562264
350การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Application Banking (GHB All) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตเชียงใหม่พัศธนัญชัย เจริญรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563264
351ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ของผู้ใช้บริการในจังหวัดสงขลานางสาวกชภัส ตัณฑอิงกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561264
352ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นายเอกพล คงชูช่วยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561264
353ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในโรงแรมฮาลาล ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายฤชานนท์ หมัดอะหินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563265
354พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนางสาวณัฏฐพัชร จันทนินทรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562265
355การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ภัคกมล ใจมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563265
356การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัดน.ส.วิสุทธิตา สอนไววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563265
357ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ของนักท่องเที่ยว ชาวไทยเจษฎา ประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563265
358ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป นายวรสันต์  จันทร์เสถียรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561266
359ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่เลือกใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ทางการเงินของธนาคารออมสินนางสาวณัฏฐาภรณ์  นุราชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561266
360แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของบริษัทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนนายสัณห์เสริม มะลิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562267