บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนางสาววิภาดา ทรวงชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563219
402ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ร้านวาชิ คอฟฟี่บาร์แอนด์บิสโทร ยโสธรนางสาวสุทธิลักษณ์ นันตาวังวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563249
403ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาทีคาร์แคร์ จังหวัดอำนาจเจริญนายบัลลังค์ รากทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563189
404ศึกษาปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของคลินิกแพทย์หญิงกรรณิการ์นางสาวสุภาวิตา กำไรทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563173
405ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น FOOD PANDA ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารนางสาวรื่นฤดี ภวัคธานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563195
406ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเลิฟลี่เค้ก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรนางสาวณัฐฐิดา พิมพ์วิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563295
407ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศนายจาตุรงค์ สืบสำราญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563217
408ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวเนตรนภา ทะสาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563416
409คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่นางประภาพร สงครามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563415
410ภาพลักษณ์ตามทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชานายภัทรพล คำคงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563313
411การจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนางสาวชลนที จันทโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563413
412การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดนางสาวนารีรัตน์ เถื่อนคุ้มวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563660
413ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานประจำร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครนางสาวรัตนาภรณ์ บินรวดเร็ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563556
414ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานครนายสุภิชัย เพียรสาระวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563441
415ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจพักอาศัยในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานครนายศราวุธ สงครามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563289
416แรงจูงใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการแม็กซ์แวลู ซูปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณภัค สงวนรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563294
417ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดาเนินงานในโครงการบ้านมารวย ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวจิรวัฒ สลุงอยู่วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563294
418การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทรา:กรณีศึกษาโครงการบ้านมารวยนางสาวจามรี แก้วยาศรีวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563386
419ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19นายไกรณเชษฐ์ เกตุเจริญวัฒน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563476
420ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคระดับมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนางสาวปาริชาต จงรุ่งเรืองไสววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563361