บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
381ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปในจังหวัดสุโขทัยนางสาวรัชนีวรรณ แช่มมั่นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563205
382ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมในเขตภาคเหนือตอนล่างนางสาวอัจฉรา อิ่มอ่วมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563229
383คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสุโขทัยนางสาวนารีนาท มั่นต่ายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563224
384ทัศนคติและปัจจัยทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวพัชราภรณ์ พรหมมินทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563236
385ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคารของบริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)นางสาวภาวนา เงินเมืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563185
386ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานของบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนนางสาวมะลิวรรณ ปันแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563236
387คุณภาพการให้บริการลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญนายปริญญ์ สร้อยสิงห์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563266
388การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและการบริหารซัพพลายเออร์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)นายพนิชไชย บุญจริงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563308
389ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบาย One Roof ที่มีต่อกลุ่มทะเบียนธุรกิจ และอำนวยความสะดวก ทางการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีนายชาญไชย บุระวงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563368
390ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทำงานและด้านความผูกพันกับองค์การ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนางสาววรรณวิษา จันทรเนตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563209
391ศึกษาผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19ต่อความตั้งใจในการออมเงินของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวอัจจิมาธร อมรสินทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563176
392ศึกษา การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธรนางสาวนิศาชล อมรสินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563187
393ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ KTB Corporate Online ด้านงานการเงินและบัญชีด่านศุลกากร ในสังกัดสำนักงานศุลกากร(ภาคที่ 1-4) กรมศุลกากรนางสาวอรพรรณ พงญาติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563297
394การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคตจังหวัดอุบลราชธานีนายปิยะ แสงทิพย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563202
395แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีนางสาวปวีณา บุญศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563229
396การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต2นางสาวณรากร รุ่งบุญเรืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563205
397การศึกษาการยอมรับระบบบัญชีของสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญนายไมตรี สายจันดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563235
398การจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญนางสาวอรวรรณ กากแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563287
399ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดยโสธรนางสาวนิภาพร สอนศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563231
400ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานโรงงานน้ำตาลมิตรผล จำกัด (อำนาจเจริญ)นายอัฐพงษ์ ทุมาสิงห์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563260