บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401การจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญนางสาวอรวรรณ กากแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563285
402ความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชของประชาชน นายอาณัติ  ขาวไตรรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561285
403คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดพัทลุงนางสาวณัฏฐ์ชฎา ทักขภิวัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562286
404ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชน บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง ตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมานายปณต ดอกดวงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561286
405ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในโรงภาพยนตร์เครือ Major Cineplex หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย : กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวศุภนิดา ค้นหาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563286
406ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ แบรนด์คูโบต้า อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาชัยวัฒน์ เบญจพลกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563287
407การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของธนาคารพาณิชย์นางสาวสุวลักษณ์ มาศคีรีวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563287
408การสร้างนวัตกรรมองค์กร กรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนายธนบัตร ก่อแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562288
409ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลานางสาวอนุสรา หลีหาดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563288
410พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวพรรณรัตน์ อารักษ์คุณากรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561288
411การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความเครียดในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา แขวง ทางหลวงในจังหวัดอุตรดิตถ์นางอรทัย นนทะโชติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562288
412รูปแบบของสื่อนำเสนอเวชภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยอมรับทางการแพทย์พิชญ์พิสิฐ คีลาวงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563288
413อิทธิพลของความเครียดในที่ทำงานต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานราชการในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวสุมลรัตน์ โนนติวาลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561289
414ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ของนักท่องเที่ยว ชาวไทยเจษฎา ประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563289
415ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวพิมพ์ชนก  พุ่มเกิดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561289
416ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดเชียงใหม่นายวิศรุต กำลังเก่งวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562290
417ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเสริมในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์นายศรัณย์ อรพิพัฒน์พงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561290
418สภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแปรรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการและลำพูนภัทรวรรธน์ บิลังโหลดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563290
419ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)นายอวกาศ มโนมัยสันติภาพวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563291
420การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศาลแขวงทุ่งสงน.ส.นพรัตน์ พิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563291