บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
421แนวทางการจัดการเศรษฐกิจของตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวกุลธิดา มากกำเหนิดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561353
422การสำรวจสภาพปัญหาการทำงานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนตรนภิศ พหลยุทธวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564353
423การบริหารจัดการองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ (ประเภทช่วงล่าง) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราอรทัย พุทธรักษาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565353
424ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยานางสาวภาสินี เสนตระกูลชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561352
425การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน ที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย โปรแกรมสำเร็จรูปทางการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เค พลัส (K PLUS) ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวพีรฎา สุดแสวงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561352
426แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวกวินตรา บุญชูวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562352
427ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวยุวดี  พรมเขตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561352
428ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในจังหวัดพิษณุโลกนายจักรพันธ์ ปัญโญนันท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562352
429การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์นางสาวนวพรรษ อินอ่อนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562352
430การตัดสินใจใช้บริการร้านสหกรณ์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกนางสาวชวาลา พลเวียงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562351
431ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวสรัญญา เทือกธรรมมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561350
432ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนายพิพัฒน์  วุฒิชัยธนากรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561350
433ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารคลีนของประชากรในจังหวัดสงขลานางสาวรวีวรรณ จีรพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561350
434ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวสำเร็จรูป ชนิดเม็ดของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานีเอมอร หมั่นเขตกรณ์วิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565350
435ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านโครงการ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปางนางสาวณหฤทัย พรมปิยะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561349
436ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพของคนวัยทำงาน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวเมษญา เกียรติตนานุสนธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561349
437การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของคนวัยทำงาน ในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวศิลาวัลย์ ปันยะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562348
438พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวหน้า ของลูกค้าในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวกฤติกานต์ เอมอยู่วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562348
439การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ Application A-mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรังนางสาวปิยะรัตน์ ทิมช่อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562348
440ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนางสาวกัญจิรา เคียงคู่วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562347