บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน TPI PL จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวรุจิรัตน์ วิโรจน์ศิริชัยวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561207
122การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานครนายพรประทาน พาทีทินวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561422
123พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการจดจำตราสินค้าผ่านโฆษณาในสื่อโซเซียลมีเดียกลุ่มวีดีโอออนไลน์ กรณีศึกษา : ผู้บริโภคที่รับชมรีวิวเครื่องสำอางนางสาวกิตติ์รวี ธนะรัตน์นิธิกุลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561432
124การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อการออกแบบและผลิตอาหารที่แปรรูปจากจิ้งหรีดนางสาวสุวภัภร ดีอุดมวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561403
125ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสุภานันท์ สัณห์สุรัติกุลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561244
126ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของ บริษัทเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (otteri wash and dry) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครว่าที่ร.ต.หญิงลออรัตน์ สุขสุแพทย์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561877
127ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเสือหมอบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนายประวีณ ปาติยเสวีวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561250
128ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าระดับ Counter Brand ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวกิตติมา เวชมงคลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561325
129ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันความงามตรัยญาโรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวพรรณราย ฮมภิรมย์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561310
130ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแอพพลิเคชั่น (Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวอัญชลี จักกุรัตน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561230
131อิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าออนไลน์ของวัยรุ่นผู้หญิงนางสาววิจิตรา ดีจันดาวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561373
132ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน)นางสาวกาญจนา เชียรเดชวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561313
133ปัจจัยที่มีอิทธิพลการตัดสินใจการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตรกรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีนางสาวธิดารัตน์ รัตนกำเนิดวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561241
134การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (Fire Dwelling House Insurance) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวราชาวลี รุ่งโรจน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561321
135ปัจจัยวิถีชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวกฤตพร เมฆแมนวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561738
136เพื่อศึกษาความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวภัทราวรรณ อินทวงศ์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561182
137งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อแพคเกจเกมออนไลน์นายวิชชา อุ่มบางตลาดวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560595
138ปัจจัยด้านการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุดารัตน์ ประสงค์สุดวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561276
139ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๕ เรื่อง รายได้จากสัญญากับลูกค้าที่มีต่อผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวศุภิสรา สมแสงวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561298
140ปัญหาและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครนางสาวจรรยา กาญประชุมวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561225