บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเสือหมอบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนายประวีณ ปาติยเสวีวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561391
282การจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอรพินท์ เพิ่มแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562391
283ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงยิมเนเซียม 4 แห่งของสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวดุษฎี ชาติไทยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562391
284ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายณัฏฐ์ มูสิกพรรณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562391
285ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอลิสา  แหละบังวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561391
286คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ที่มีประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่คนึงนุช สุริยะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564391
287ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายธัชธรรม์ สนิธวรรณะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563390
288พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสำหรับแม่ลูกอ่อนและเด็กทารก ในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอมลวรรณ  ศรีทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561390
289ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงรายนางสาวทิพย์วรรณ อุคหปัญญากุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561389
290แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนายฮากีมี เบญจสมิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561388
291การจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวนงนุช ภูพวกวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562387
292ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการใช้บริการของ บริษัท แสงชัยการก่อสร้างและการเกษตร จำกัดพีรพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563387
293แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขต จังหวัดนราธิวาสนายอัทธ์ คงแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561386
294ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงานในคลินิกแล็บรักษ์จันทน์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ จังหวัดตรังนางสาวรัตนาภรณ์ ชัยเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562386
295ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ของธนาคารแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครอังค์วรา เหมจันทร์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564386
296การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีประสิทธิผลกันยาวีร์ แก้วอาษาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563385
297การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทรา:กรณีศึกษาโครงการบ้านมารวยนางสาวจามรี แก้วยาศรีวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563385
298การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทำงานในเขตวัฒนาและปทุมวันในกรุงเทพมหานครนางสาวนาตยา ขันคำกาศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562385
299การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพนากรน้ำ: ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลานางจันทิรา สุขศิวานันท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561384
300ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุงนางสาวรุ่งกานต์ เรืองยศวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562384