บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงยิมเนเซียม 4 แห่งของสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวดุษฎี ชาติไทยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562369
282พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสำหรับแม่ลูกอ่อนและเด็กทารก ในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอมลวรรณ  ศรีทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561369
283ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวเกษรี ศรีโปฎกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562366
284ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยนางสาวอาภาวรรณ ทองมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561366
285กลยุทธ์การตลาด ๔.๐ เพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนทะเลสาบลำปำ จังหวัดพัทลุง ให้เติบโตและยั่งยืนนายกฤชนนท์ เดชะพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561366
286กลยุทธ์การให้บริการแบบองค์รวมของสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจักรพงศ์ เพ็ญเวียงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563365
287ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ในร้านวัสดุก่อสร้าง เขตจังหวัดตรังนางสาวพรกนก ชูเศษวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562365
288ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสุภานันท์ สัณห์สุรัติกุลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561364
289ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงานในคลินิกแล็บรักษ์จันทน์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ จังหวัดตรังนางสาวรัตนาภรณ์ ชัยเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562364
290ทัศนคติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสังคมไร้เงินสดของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวทัศน์ทยา  ธรรมวนิชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561364
291ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงนางสาวจุฑาพร รวยสำรวยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562363
292คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ที่มีประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่คนึงนุช สุริยะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564363
293การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา สำนักงานคลังจังหวัดในภาคเหนือนายพีรเดช ยอดยิ่งวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562363
294ผลกระทบของพนักงานธนาคารที่มีต่อความมั่นคงในการทำงานสู่ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking)นางสาวยลลดา โสมสูงเนินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562363
295แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวธนพร พงษ์อมรพรหมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562362
296การจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวนงนุช ภูพวกวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562362
297คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครนางสาวจุรีมาศ ไพรสุวรรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562361
298ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงรายนางสาวทิพย์วรรณ อุคหปัญญากุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561360
299การรับรู้โรคข้อเข่าเสื่อมในวัยทำงานและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวกัญจน์ณิชา ทีปรักษพัญนิธิศวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561360
300การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานทวงถามหนี้ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานทวงถามหนี้ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ของบริษัทเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมานางสาวสุธิกานต์ รู้ปัญญาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561360