บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดตรังว่าที่ ร.ต.(ญ)เสาวลักษณ์ กั้งยอดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562329
62ศึกษารูปแบบการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาศาลจังหวัดภูเก็ตว่าที่ ร.ต.(ญ) ศกลวรรณ รัตนสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563240
63ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านราคาเดียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครวุฒิชัย สารยศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565200
64การศึกษาความสำเร็จการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริการประชาชนในสำนักงานศาลยุติธรรม กรณี การรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วิไลพร ไชยงามวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563314
65การศึกษาลักษณะความต้องการทัศนคติและความตั้งใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยมือสองของผู้บริโภควัยทำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่วิิชชุดา คล้ายชมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563277
66การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5วิลาวรรณ อันชำนาญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563348
67ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบช่องทางออนไลน์ ในท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวิทวัส กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563226
68อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ของหุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิชยุตม์ สุวรรณรัศมีวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565352
69ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงิน เพื่อการเกษียณอายุ กรณีศึกษากลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครวิชยา ธุระนนท์วิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565326
70ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ในจังหวัดราชบุรีวิฆเนศ ศรีโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564440
71ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ จังหวัดนครราชสีมาวาสนา หอมกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563237
72การเปรัีบเทียบคุณภาพการบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางบุญชัย กับโรงโม่หินในเขตจังหวัดลำปางวราภัสร์ โพธารตนพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563345
73ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของพนักงานบริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)วราพร หอมอ่อนวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565256
74ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนกรีตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจังหวัดอำนาจเจริญวรัดดา ชัยอมฤตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563243
75ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน 53 Farm cafe’ ของผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหารวรฤทัย ฉวีรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563254
76ปัจจัยส่วนผสมการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรรณนภา ศรีเชื้อวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565230
77ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ช่วยการพยาบาลวรพล สุขสมบัติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563231
78การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ รายกลางในเขตนครหลวง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)วนิดา แซ่อึ้งวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564475
79ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 8วธู สอนสังข์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563222
80ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของหุ้นกลุ่ม การท่องเที่ยวและสันทนาการ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวชิรารัตน์ พาระนาวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565193