บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ทัศนคติของประชาชนวัยทำงานที่มีต่อนโยบายภาครัฐในการทำงานที่บ้านสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาสุทธิกานต์ สันติธรรมพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563145
182ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบช่องทางออนไลน์ ในท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวิทวัส กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563148
183ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง แทน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมานันทกา สุจริยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563199
184ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ผ่านการใช้จ่ายทางโปรแกรมสำเร็จรูปเป๋าตัง ที่มีประสิทธิผล ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมากาญจนา ปลอดกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563163
185ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรภายในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานอัยการภาค 3 ที่มีประสิทธิภาพฐิติมาภรณ์ เพ็ชรชัยมงคลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563145
186ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหลังสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายไพบูลย์ เกียรติบันลือวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563146
187ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาทีคาร์แคร์ จังหวัดอำนาจเจริญบัลลังค์ รากทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563143
188คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่าบวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐนรี ทองบางวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563174
189ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชอรฤทัย ภักดีชนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563139
190พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ั่นปรารัณดา มูสาลีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563137
191การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงของบริษัท ช รุ่งเรือง 149 จำกัดศิริพร หน่อแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563163
192ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนายศุภชัย พลวิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563168
193พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวจิตราภรณ์ หมวกพิกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563183
194อิทธิพลความรู้ความจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความสำเร็จในงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563160
195พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านของประชากรในอำเภอบ้านตากก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19และหลังการเกิดวิกฤติโควิด-19นายฉัตรี กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563297
196การเปิดรับต่อการตัดสินใจซื้ออาหารต่างวัฒนธรรม-กรณีศึกษาของการซื้อพริกแกงใต้ของชาวจังหวัดตากนายชาครีย์ กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563165
197ผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจค้าปลีกภายในจังหวัดตากนายวริศ มีไชโยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563214
198ทัศนะคติที่มี่ต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสวัสดิพงษ์ วัฒนไทยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563185
199ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563168
200พฤติกรรมการซื้อและการรับรู้ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย(NPA) ของลูกค้าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานหาดใหญ่นางสาวจรีรัตน์ หิรัญพันธุ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563173