บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการร้าน Styleyou Sticker Lineนางสาวพรสวรรค์ สุขเกลี้ยงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563242
222ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563221
223คุณภาพการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกายฟิตเนส ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวฐิติมา ทิพย์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563244
224ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความจงรักภักดีของผู้รับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหาดใหญ่นางทิพพ์รดา จาริวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563199
225ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาววัลภา โปหาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563274
226ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรด่านศุลกากรสงขลานางสาว สุพัตรา ฮกเกี่ยนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563287
227ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของผู้ช่วยพนักงานธุรการ กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ในจังหวัดสงขลานางชลธิชา ปิยวาจานุสรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563306
228ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการรถสองแถวเส้นทางสุไหงโก-ลก-แว้ง ของสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัดนางสาวศาลิกัน แซ่ตันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563305
229คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา: บริษัทตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาว วรรณิสา บุญขวัญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563366
230ศึกษากระบวนการวางแผนทางการเงินของข้าราชการสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส ที่มีอายุระหว่าง 27 – 37 ปีนายสุทธิรัตน์ วงศ์ศรีโรจน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563237
231ศึกษารูปแบบการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาศาลจังหวัดภูเก็ตว่าที่ ร.ต.(ญ) ศกลวรรณ รัตนสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563226
232ศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำแข็งหลอดอนามัยของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัท นราเพชรมั่นคง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนางสาวมีนรญาณ์ พรหมเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563283
233ศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ของเจ้าของกิจการนางสาว กัญญาลักษณ์ ซื่อประเสริฐกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563219
234ศึกษารูปแบบแรงจููงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง จังหวัดสงขลาร้อยตำรวจเอกศิลา ทวีพัฒนะพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563200
235ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาวพัชรินทร์ สังข์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563220
236ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัทโอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลานาย อรรถวุฒิ โลหกาญจน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563322
237ศึกษารูปแบบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลานายพีรพงศ์ แก้วนุกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563198
238การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายกฤตกร เทพกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563241
239ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันในงาน กรณีศึกษา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการ ที่ 5นางสาวสุภาพร ตันสกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563332
240ความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟคานหลาว ฮิลล์นางสาวจิรฐา แก้วพิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563282