บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ช่วยการพยาบาลวรพล สุขสมบัติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563193
162ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ จังหวัดนครราชสีมาวาสนา หอมกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563211
163ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อทรัพย์รอการขายของลูกค้า บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)พงศ์ศิริ ศรีบุดดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563229
164ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโฮมสเตย์ ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาธนาวรัตน์ บุญแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563231
165การบริการจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมานัยน์ปพร โชตพันธศานต์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563339
166ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐพนิดา อิ่มพรมราชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563214
167การศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการส่งพัสดุของไปรษณีย์ไทยและเคอร์รี่เอ็กเพลส ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพัทธนันท์ เอกรุ่งเรืองกิจวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563235
168การปฏิบัติงานของงานป้องกันปราบปราม เฉพาะการให้บริการจุดตู้แดง ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีร.ต.อ.ธนิต พวงเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563234
169ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรเลือกใช้ตราสินค้าปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวในเขตอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาปิยวัฒน์ วงศ์ศรีสถาพรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563203
170ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ แบรนด์คูโบต้า อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาชัยวัฒน์ เบญจพลกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563269
171ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาสุธิษา เพ็งศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563191
172การศึกษาคุณภาพการให้บริการลูกค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษา สถานตรวจสภาพรถเอกชนกนกพร เพชรน้อมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563276
173ทัศนคติที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมากมลชนก ทองบัวศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563211
174ภาระหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาร.ต.กษิเดศ ทับทิมหินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563598
175ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจุฬาวดี กรองมะเริงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563191
176การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางสละโสด” ของรัฐบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจินทภา หลวงประสารวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563259
177ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการช้อปดีมีคืน ที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาธัญลักษณ์ จินดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563238
178การบริการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการดำเนินงาน ของบริษัทเงินติดล้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาอารัมช์ ทองสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563226
179การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีประสิทธิผลกันยาวีร์ แก้วอาษาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563367
180การจัดการระบบการชำระเงินดิจิทัล ผ่านช่องทาง Quick Response ( QR Code )ที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินสดที่ลดลงอย่างมีประสิทธิผล ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาศรินทร จันทร์พวกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563339