บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21การบริหารงานแบบญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทญี่ปุ่นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมัทวัน ปลอดภัยวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565274
22กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของประชากรในจังหวัดสกลนครปรานระพี วงศ์เครือสอนวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565312
23ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การส่งเสริมสุขภาพทางการเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพชรพล พรหมมาสวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565156
24ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของพนักงานบริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)วราพร หอมอ่อนวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565236
25ปัจจัยส่วนผสมการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรรณนภา ศรีเชื้อวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565197
26อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ของหุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิชยุตม์ สุวรรณรัศมีวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565343
27ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม มือสองของประชากรในกรุงเทพมหานครทิพย์วิมล ประวัติเจริญวิทย์วิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565288
28ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของหุ้นกลุ่ม การท่องเที่ยวและสันทนาการ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวชิรารัตน์ พาระนาวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565179
29ปัจจัยทางการเงินที่ส่งผลต่อราคาหุ้นใน SET 50 ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 10 บริษัทณัฏฐณิชา สุวรรณรูปวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565188
30การบริหารการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีธีระ ธูปนิ่มวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565247
31ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)กปิณพัฒห์ ถนัดค้าวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565148
32การศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครธัญรักษ์ สีสมุทรวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565196
33ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษานาฬิกาตรา Swatch Brandธนภรณ์ ศรีสุขวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565132
34การบริหารจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)เนตรชนก พูลน้อยวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565319
35ปัจจัยด้านการวางแผนภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครณัฐนันท์ ไชยศิริวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565242
36ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชสุชาวดี นาภรณ์วิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565156
37ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้าน BRANGUS by BLUEGOLD สาขารามอินทรากมลชนก พิลาศพูนผลวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)256597
38ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวสำเร็จรูป ชนิดเม็ดของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานีเอมอร หมั่นเขตกรณ์วิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565357
39การสนับสนุนขององค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแสงจันทร์ หวานอารมย์วิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565166
40ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (e-filing) สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครสุรีภรณ์ มูลหลวงวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565337